Gedragskode

1. Inleiding

Hierdie dokument is die verkorte gedragskode van Laerskool Park. Die beheerliggaam het met die ouers, leerders en opvoeders van die skool gekonsulteer betreffende die inhoud van die gedragskode. Die gedragskode is opgestel in ooreenstemming met die toepaslike bepalings vervat in die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika 108 van 1996, die Suid Afrikaanse Skolewet 84 van 1996, Riglyne vir Gedragskode vir Leerders (Kennisgewing 776 van 1998) en ander toepaslike provinsiale wetgewing.

2. Doel

Die doel van die gedragskode is om ‘n kultuur van versoening, opvoeding, wedersydse respek en verdraagsaamheid en vrede in die skool te vestig. Die gedragskode onderskryf die skool se missiestelling.

‘n Leerder en sy ouers/voogde moet hulleself van die skool se gedragskode en die bepalings daarvan vergewis. Sodra ‘n leerder by die skool ingeskryf is, is hy/sy by implikasie aan die gedragskode verbonde en moet dit stiptelik nakom. Indien ’n leerder die gedragskode oortree of minag, sal daar dienooreenkomstig teenoor hom/haar opgetree word.

3. Algemene reëls

 1. Die leerders sal te alle tye as goeie ambassadeurs van die skool optree.
 2. Die leerders sal te alle tye, terwyl hulle geklee is in die skool se skooldrag/sportdrag, hulleself op so ’n wyse gedra dat dit nie die skool, personeel of hulle medeleerders in ‘n swak lig stel nie.
 3. Leerders moet te alle tye in hulle omgang met die personeel van die skool die nodige hoflikheid en respek betoon.
 4. In hulle omgang met mekaar moet leerders wedersydse respek en verdraagsaamheid betoon.
 5. ‘n Opvoeder van die skool sal dieselfde regte as ‘n ouer geniet ten aansien van die beheer en dissipline van die leerder volgens die gedragskode gedurende die leerder se bywoning van die skool en enige skoolaktiwiteit.
 6. Die skoolhoof of ‘n opvoeder het, met redelike vermoede, die reg om ‘n leerder en/of sy eiendom in sy besit te ondersoek vir enige gevaarlike wapens, dwelms of skadelike gevaarlike middels, gesteelde goedere of pornografiese materiaal wat op die skooleiendom gebring is.

4. Klasreëls

 1. Leerders moet stiptelik en volledig voldoen aan die klasreëls asook aan enige verbale opdragte gegee deur die klasopvoeder, enige uitvoerende personeellid of klasassistent.
 2. Enige oortreding van die klasreëls sal beskou word asof hierdie gedragskode en skoolreëls oortree word.

5. Reëls met betrekking tot voorkoms en skooldrag

Skooldrag

 1. Die voorgeskrewe skooldrag moet gedurende skoolure én ander skoolaktiwiteite soos wat die beheerliggaam bepaal, gedra word.
 2. Skooldrag moet altyd skoon en netjies wees. Wat onderhemde betref, mag seuns slegs ʼn effekleurige / wit onderhemp dra wat onder geen omstandighede sigbaar mag wees nie.

Kleredragreëls:

Seuns winter:

Grys skoolhemp
Grys langbroek
Skoolreënbaadjie
Blou skooltrui of oortrektrui
Grys skoolsokkies
Swart skoolskoene
Swart gordel

Seuns somer:

Grys skoolhemp
Grys kortbroek
Skoolreënbaadjie
Donkerblou skooltruie of oortrektrui
Grys lang kouse
Swart skoolskoene

* Graad 1 – 3 leerders mag in die somer kaalvoet skool toe kom.

Dogters winter:

Blou skoolrok met lang, blou kouse of donkerblou
Broekiekouse
Donkerblou skooltrui of oortrektrui
Grys langbroek met wit skoolsokkies
Wit skoolhemp
Skoolreënbaadjie
Swart skoolskoene

Dogters somer:

Blou skoolrok met wit sokkies
Donkerblou skooltrui of oortrektrui
Skoolreënbaadjie
Swart skoolskoene

* Graad 1 – 3 leerders mag in die somer kaalvoet skool toe kom.

LO-drag:

LO-skoolhempie en donkerblou LO-broekie

Sportdrag:

Sportklere met donkerblou skoolsweetpakbroek en skoolreënbaadjie met oorwegend wit tekkies

Koordrag:

Wit langmou skoolhemp, grys skoollangbroek, onderbaadjie, grys
skoolsokkies en swart skoolskoene

 • Geen musse of hoofbedekkings mag gedra word nie.
 • Geen leerder mag op sy liggaam skryf nie.
 • Die beheerliggaam kan na goeddunke toestemming verleen dat leerders by sekere geleenthede burger-/gewone drag dra. Sodanige drag moet netjies en welvoeglik wees.

Voorkoms

Hare: Dogters

 • Haarkleur moet te alle tye natuurlik vertoon. Geen onnatuurlike strepe- of haarkleur word toegelaat nie.
 • Hare wat oor die kraag hang, moet vasgemaak word.
 • Slegs donkerblou haarbykomstighede (linte en haarrekkies) mag gedra word. Geen mode-items/versiersels word toegelaat nie.
 • Hare moet netjies uitgekam word. Lang hare moet stewig vasgemaak wees.
 • Vals haarstukke of “dreadlocks” is verbode.
 • Lang kuiwe en slierte mag nie in die gesig, voor of agter die oor hang nie.
 • Indien ouers op grond van godsdienstige redes sekere haarstyle- of kleredrag versoeke het, moet dit skriftelik aan die skoolhoof gerig word.

Hare: Seuns

 • Hare moet kort en netjies geknip wees.
 • Die gedeelte om die ore moet skoongeknip wees. Hare mag nie aan die ore raak wanneer die hare regaf gekam word nie.
 • Wanneer die hare afgekam word, mag dit nie die wenkbroue raak nie.
 • Hare moet reëlmatig opgesny word. Drastiese verskil in lengte van die hare tussen verskillende dele van die kop word nie toegelaat nie.
 • Hare mag nie uitermate van die kop wegstaan nie.
 • Geen vreemde haarstyle word toegelaat nie, hierby word die volgende onder andere ingesluit: “steps”, “dreadlocks”, strepe wat ingesny word, “man-buns”, “pony-tails”, “afros” en hare wat op vreemde wyse gestilleer word.
 • Haarkleur moet te alle tye natuurlik vertoon. Geen onnatuurlike strepe- en haarkleur word toegelaat nie.
 • Geen ongewenste stilleringsprodukte (gel/mousse) word nie toegelaat nie.
 • Indien ouers op grond van godsdienstige redes sekere haarstyle- of kleredrag versoeke het, moet dit skriftelik aan die skoolhoof gerig word.

Juwele

 • Geen juwele, soos ringe, armbande of kettings (selfs van rekkies óf leer), word toegelaat nie.
 • Slegs polshorlosies en Medic Alert-bandjies word toegelaat.
 • Die dra van liggaamsjuwele, soos neus-, tong- en wenkbroujuwele is verbode. Wat oorringe vir dogters betref, mag slegs een goue of silwer knoppie of ‘n standaard grootte goue of silwer ringetjie per oor gedra word, en wel in die onderste gaatjie indien daar meer as een is.
 • Geen gekleurde steentjies in oorringe word toegelaat nie.

Naels

 • Naels mag nie oor die vingerpunte steek nie.
 • Naels moet skoon en kort wees.
 • Geen naellak op vinger- of toonnaels mag gedra word nie.

Grimering

 • Geen grimering van enige aard mag gedra word nie. (Sien volledige gedragskode.)

6. Sport en buitemuurse aktiwiteite: (Sien volledige gedragskode)

7. Skooleiendom

Elke leerder is verplig om alles in sy/haar vermoë te doen om die skool se eiendom te bewaar sodat dit gebruik kan word tot voordeel van alle huidige en toekomstige leerders van die skool.

8. Leerlingraad

Die leerlingraad is saam met die opvoeders verantwoordelik vir die algemene dissipline van die skool.

9. Skoolkennisgewings

Elke leerder van die skool is verplig om alle kennisgewings aan die ouers wat vir daardie doel deur die beheerliggaam, skoolhoof of ’n opvoeder van die skool aan hom/haar gegee is, aan sy/haar ouers te oorhandig en om stiptelik enige ontvangserkenning wat die ouers moet voltooi, aan die klasonderwyser te voorsien.

10. Skoolwerk & tuiswerk

 1. Daar moet te alle tye ‘n ordelike klasatmosfeer in die klaskamers heers. Leerders moet nie onderrig steur of verhinder nie.
 2. Leerders moet klasopdragte stiptelik nakom.
 3. Elke leerder moet die voorgeskrewe tuiswerkboek wat voorsien word in stand hou.
 4. Elke leerder moet die voorgeskrewe tuiswerk doen en stiptelik op die spertyd daarvoor aan die betrokke opvoeder oorhandig.
 5. Elke leerder moet sy/haar voorgeskrewe skoolwerk met ywer, pligsgetrouheid en toewyding doen om sodoende ’n deurlopende werksetiek te ontwikkel.
 6. Dit is die leerder se plig om werk wat hy/sy gemis het so spoedig moontlik in te

11. Toetse en eksamens

 1. Alle leerders is verplig om hulle te onderwerp aan die toetse/eksamens/ander assesserings wat deur die opvoeders aan hulle deurgegee word.
 2. Leerders moet hulle tydens die afneem van toetse of eksamens weerhou van afkykery of enige ander aktiwiteit wat neerkom op oneerlikheid.
 3. Indien ʼn leerder ʼn formele assessering mis a.g.v. afwesigheid, moet hy/sy dit so gou as moontlik nadat die leerder terug is by die skool, voltooi.

12. Stiptelikheid

Leerders moet altyd op die bestemde tyd aan die begin van die skooldag opdaag en by die aanvang van enige ander skoolaktiwiteit. Indien ’n leerder laat is, moet hy/sy ’n skriftelike verskoning van sy/haar ouers aan die skool verskaf.

13. Afwesigheid

 1. Leerders mag slegs in uitsonderlike gevalle afwesig wees van die skool en dan slegs met die skriftelike toestemming van die skoolhoof of sy verteenwoordiger indien hy nie beskikbaar is nie;
 2. ’n Leerder wat vir een tot drie agtereenvolgende dae van die skool afwesig is, moet by sy/haar terugkeer skool toe ’n skriftelike verduideliking van sy/haar ouers voorlê.
 3. Afwesigheid vir meer as 3 (drie) agtereenvolgende dae sal slegs gekondoneer word indien ’n sertifikaat deur ’n geregistreerde mediese praktisyn voorgelê word, behalwe in die geval van dood of trauma in die leerder se huisgesin of ’n ander rede deur die skoolhoof goedgekeur.

14. Omgewing

 1. Leerders het die reg tot ‘n veilige omgewing en skool wat bevorderlik is vir opvoeding.
 2. Leerders moet gehoor gee aan die redelike opdragte van die skoolhoof, enige opvoeder of lid van die leerlingraad met betrekking tot die handhawing van ’n skoon en higiëniese skoolomgewing.
 

(Sien die volledige gedragskode vir ‘n volledige uiteensetting van die skoolreëls.)

Dissiplinebeleid

1. Inleiding

 1. Alle leerders is bewus van die skool se gedragskode/skoolreëls en dit bly hul verantwoordelikheid om dienooreenkomstig op te tree.
 2. Die dissipline stelsel word gebruik as positiewe versterking van die gedragskode.

Grondslagfase

 1. Onderwysers hanteer oortredings intern in die klas deur die leerder drie waarskuwings te gee voor elke inskrywing.
 2. Daarna word ‘n inskrywing vir die betrokke oortreding gemaak.
 3. Na drie inskrywings word die balkie ingehandig.
 4. Vanaf die dag wat die balkie ingehandig is, word eerste pouse van die leerder ontneem vir een week. Tydens pouse word agterstallige werk ingehaal of verdere vasleggingswerk gedoen.
 5. Leerders wat vier aaneenlopende weke hul balkies behou het, word beloon op ‘n vasgestelde dag. Na beloningsdag ontvang die leerder weer sy/haar Trotse Park-balkie.
 6. Leerders wat hul balkie minder as ‘n week voor die beloningsdag verloor, kry hul Trotse Park-balkie terug na hul week se straf uitgedien is.
 7. Afwesighede sonder geldige redes op beloningsdae is ononderhandelbaar en sal na die volgende beloningsdag oorgedra word.
 8. Indien ‘n leerder twee keer sy/haar Trotse Park-balkie verloor het, vind daar ‘n dissipline gesprek plaas (Grondslagfase departementshoof, onderwyser, ouers en leerder).
 9. Indien ‘n leerder sy/haar Trotse Park-balkie verloor het, vind daar ‘n dissipline verhoor plaas (skoolhoof, grondslagfase departementshoof, onderwyser, ouers en leerder).

Intermediêre en senior fase

Hier word vlak 1, 2 en 3 oortredings soos volg geklassifiseer:

VLAK 1 (Algemene oortredings):

 1. Onvoltooide huiswerk/opdragte
 2. Gehoorsaam nie klasreëls nie
 3. Wangedrag in saal/vierkant/badkamer/gange
 4. Selfoon by die skool (sonder toestemming)
 5. Vergeet boeke/LO-klere
 6. Balspele in vierkant/geboue
 7. Voorkoms – verkeerd/onnet
 8. Tuiswerkboek verlore
 9. Laatkommery

 

VLAK 2:

 1. Herhaaldelike Vlak 1
 2. Disrespek teenoor personeel/prefekte/maats
 3. Skaad skool se naam
 4. Moedswillige uittarting
 5. Bakleiery/afknouery/boelie

 

VLAK 3 (Ernstige oortredings – dit sal tot ‘n direkte verhoor lei)

 1. Baklei/boelie
 2. Diefstal
 3. Vuil taal/onsedelike gedrag
 4. Oneerlikheid/afskryf tydens toetse/eksamens
 5. Vandalisme
 6. Bedreig ander se veiligheid
 7. Besit/gebruik gevaarlike wapens

Prosedure

 1. Onderwysers hanteer oortredings intern in die klas.
 2. Twee waarskuwings word gegee waarna daar dan inskrywings op die leerderverslag gemaak word.
 3. Na drie direkte inskrywings sit die leerder detensie op die daaropvolgende Vrydag.
 4. Die ouers ontvang op Woensdae die detensievorm (vir die daaropvolgende Vrydag) as bewys van hierdie oortredings.
 5. Indien daar inskrywings is op Donderdae en Vrydae word dit oorgedra na die volgende week.
 6. Afwesighede sonder geldige redes op detensiedae is ononderhandelbaar en sal na die volgende twee detensiedag oorgedra word.
 7. GEEN kwytskelding van detensie vir sportgeleenthede en/of –verpligtinge.
 8. Nadat ‘n leerder twee keer detensie gesit het, sal ‘n eerste dissiplinêre verhoor plaasvind (adjunkhoof, bestuurspanlede, onderwyser, ouers en leerder).
 9. Nadat ‘n leerder drie keer detensie gesit het, sal ‘n tweede dissiplinêre verhoor plaasvind (skoolhoof, beheerliggaam, onderwyser, ouers en leerder).
 10. Leerders mag die voorreg om op toere en uitstappies te gaan, verbeur in oorlegpleging met die skoolhoof.