Grondslagfase

Die doel van die Grondslagfase

Laerskool Park se grondslagfase skep aan die kind ‘n veilige en stimulerende omgewing waarin hy/sy as individu kan ontwikkel. Dit lei tot innerlik gemotiveerde leerders wie se natuurlike nuuskierigheid gebruik word om hul passie vir leer te stimuleer.

Hulle word aangemoedig om binne hierdie leeromgewing met selfvertroue te kan ontdek, kanse te waag en hul opinies te lug. Tegnologie word aangewend as middels om leer te verryk en leerstof toe te lig.

Dit is vir ons belangrik om klasse so klein as moontlik te hou sodat elke leerder se potensiaal ten volle bereik kan word en sodat daar ook genoeg aandag gegee kan word aan ‘n leerder wat ‘n probleem ondervind.

In die grondslagfase het ons ervare onderwyseresse wat ‘n passie vir die onderwys het en in elke opsig die ekstra treë gee.   Daar word gepoog om op hoogte te bly met die nuutste verwikkelinge in die onderwys.

Volgens die Kurrikulum- en assesseringsbeleidsverklaring (KABV) vir graad R tot 3 het die grondslagfase vier vakke

Huistaal (Afrikaans) 

 • Luister en praat
 • Lees en klanke
 • Skeppende skryf en handskrif
 •  

Eerste Addisionele Taal (Engels)

 • Listening and speaking
 • Reading and phonics
 • Writing and handwriting

Wiskunde

 • Getalle, bewerkings en verwantskappe
 • Patrone, funksies en algebra
 • Ruimte en vorm (Geometrie)
 • Meting
 • Datahantering
 •  

Lewensvaardigheid 

 • Aanvangskennis
 • Skeppende kuns
 • Liggaamsopvoeding
 • Persoonlike en sosiale welsyn