Taalbeleid

1. Inleiding

Hierdie dokument is die taalbeleid van Laerskool Park wat deur die skoolbeheerliggaam goedgekeur is. Die taalbeleid is opgestel in ooreenstemming met die bepalings van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, Wet 108 van 1996; die Suid-Afrikaanse Skolewet, Wet 84 van 1996; die Wet op Nasionale Onderwysbeleid, Wet 27 van 1996; toepaslike provinsiale wetgewing oor skoolonderwys; regspraak van Suid-Afrikaanse howe; die Internasionale Konvensie met betrekking tot die Regte van Kinders; die “African Charter on the Rights and Welfare of Children”; die norme en standaarde vir Taalbeleid in Openbare Skole, 1997 (GK 1701 van 19 Desember 1997) en die aanwysings van die Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad.

Hoewel die Nasionale Godsdiensbeleid nie-bindend is, het die skool die inhoud daarvan in ag geneem in die ontwikkeling van hierdie skoolspesifieke beleid en reëls.

Artikel 7 van die Skolewet verleen aan die beheerliggaam die mag om die reëls te bepaal ingevolge waarvan godsdiensbeoefening moet geskied. Hierdie mag is onderworpe aan die Grondwet en enige ander toepaslike provinsiale wetgewing. Godsdiensbeoefening moet op ʼn gelyke grondslag geskied, en opvoeders en leerders se bywoning moet vrywillig wees.

Op grond van bogenoemde het die beheerliggaam van Laerskool Park hierdie godsdiensbeleid en -reëls met behoorlike inagneming van die godsdienstige samestelling van die skool en die praktiese uitvoerbaarheid van voorsiening vir verskillende geloofsgemeenskappe saamgestel.

Die skool verwelkom alle leerders, ongeag hulle individuele godsdienstige oortuigings, en sal geleenthede probeer skep vir die beoefening van sodanige oortuigings op alle redelike tye, hetsy as ’n groep of op ’n individuele grondslag, soos dieetvereistes of die bywoning van godsdiensbeoefening buite die skool.

Laerskool Park onderneem om toe te sien dat elke verteenwoordigende godsdiens by die skool op gelyke grondslag hanteer en godsdienstige diversiteit bevorder word.

2. Faktore in ag geneem

Met die opstel van hierdie beleid is die volgende faktore in ag geneem:

  • Die belange van die leerders
  • Die belange van die skoolgemeenskap
  • Die belange van die gemeenskap waarin die skool geleë is
  • Die vermoë van die skool
  • Die hulpbronne en personeel waaroor die skool beskik
  • Internasionale beste praktyk met betrekking tot klasgroottes en taal in onderrig, met besondere verwysing na die belang van moedertaalonderrig.

3. Onderrig en eksaminering

Alle onderrig en die aflê van toetse en eksamens geskied in die taal/tale van onderrig van die skool.

4. Beleid oor onderrigtaal

Die skool is ʼn enkelmediuminstelling.

Die taal van onderrig is Afrikaans van graad RR tot graad 7.

Die keuse in onderrigtaal moet aangedui word wanneer die leerder aansoek doen om toelating tot die skool.

5. Bevordering van veeltaligheid

Die skool bevorder veeltaligheid deur, benewens die onderrigtaal/onderrigtale, ook Afrikaans en Engels as volwaardige taalvakke by die skool aan te bied.

Dit geskied soos volg:

Tale wat as volwaardige vakke aangebied word:

  • Afrikaans as Huistaal
  • Engels as Eerste Bykomende Taal

 

Elke opvoeder by die skool doen redelike stappe om leerders oor die belang van veeltaligheid in te lig en om respek vir ander tale buiten die huistaal en/of onderrigtaal te bevorder.