Toelatingsbeleid

BELEID VAN LAERSKOOL PARK RAKENDE DIE TOELATING VAN LEERDERS TOT DIE SKOOL OF GRADE BY DIE SKOOL

Aangesien Laerskool Park ‘n openbare skool is met regspersoonlikheid ingevolge die bepalings van artikel 15 van die Suid-Afrikaanse Skolewet, Nr. 84 van 1996 (soos gewysig) (hierna “die Skolewet”) waarvan die beheer aan sy skoolbeheerliggaam (hierna “die SBL”), soos in artikel 16 van die Skolewet, toevertrou is;

Aangesien die SBL ingevolge artikel 5 van die Skolewet by magte is om onderhewig aan die bepalings van die skolewet en enige toepaslike provinsiale wet, die skool se beleid rakende die toelating van leerders tot die skool en grade by die skool te bepaal;

Aangesien die SBL met betrekking tot die kwessie van leerdertoelating tot die skool of verskillende grade by die skool op die volgende wetgewing (hierna “die wetgewing”) let:

 1. Die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika 1996 (hierna “die Grondwet”);
 2. die Suid Afrikaanse Skolewet, Nr. 84 van 1996 (soos gewysig) (hierna “die Skolewet”);
 3. artikel 3(4)(i) en 5 van die Wet op Nasionale Onderwysbeleid, Nr. 27 van 1996 (“NEPA”);
 4. die Toelatingsbeleid vir Gewone Openbare Skole, deur die Minister van Onderwys in Staatskoerant Nr. 19377 van 19 Oktober 1998 (Kennisgewing Nr. 2432/98) (hierna “ministeriële beleid”) gepubliseer en
 5. toepaslike provinsiale wetgewing.
 

Aangesien die skool en sy SBL die betrokke bepalings van die wetgewing raadpleeg in soverre dit vir hulle geld en bindend is en voorrang geniet bo die mag van die SBL om die skool se toelatingsbeleid te bepaal, en terselfdertyd vasbeslote is om die volle toepassing van die skool se toelatingsbeleid binne die perke van die wetgewing en van tyd tot tyd enige ander toepaslike wetgewing, te verseker;

daarom verklaar die SBL namens die skool nou die skool se beleid vir die toelating van leerders tot die skool of verskillende grade by die skool soos volg:

1. Aansoeke om toelating tot die skool

Daar word erken dat –

 • die Departementshoof (Onderwys) (hierna “DH”) en/of amptenare van die departement van onderwys (DVO), insluitende die prinsipaal, wat deur die DH gedelegeer is (hierna “die DH-gedelegeerde(s)”), vir die administrasie van leerdertoelating tot die skool verantwoordelik is en
 • die DH/die DH-gedelegeerde(s) ‘n registrasieproses vir toelating tot openbare skole moet bepaal sodat leerdertoelating op ‘n tydige en doeltreffende wyse plaasvind.

Daar word beklemtoon dat die DH/die DH-gedelegeerde(s)/die prinsipaal hierdie beleid te alle tye sigbaar, billik en ingevolge die wet in aanmerking moet neem tydens optrede ooreenkomstig paragraaf 1.1 hierbo of die beslissingsproses rakende toelatingsaansoeke. Die skool en sy SBL sal ook van die DH/die DH-gedelegeerde(s)/die prinsipaal verwag om te alle redelike tye volle toegang tot en afskrifte van enige registers of lêers wat as deel van die toelatingsproses gehou word te verkry.

Die skool en die SBL sal van die DH/die DH-gedelegeerde(s)/die prinsipaal verwag om die inligtingsbylae vir beheerliggaamdoeleindes (hierby aangeheg) by die voorgeskrewe aansoekvorm in te sluit en die voltooiing daarvan deur die aansoeker te verseker.

Die skool en die SBL sal van die DH/die DH-gedelegeerde(s)/die prinsipaal verwag om te verseker dat aansoekers van die volgende in kennis gestel word en ook skriftelik bevestig dat hulle dit gelees het en begryp:
die SBL-grondwet;
die skool se taalbeleid;
die gedragskode vir leerders en hierdie toelatingsbeleid.

Die skool en die SBL onderskryf die siening dat ingevolge die reg en by gebrek aan ‘n hofbevel tot die teendeel, die wettige ouer(s)/voog(de) van ‘n minderjarige leerder die uitsluitlike reg het om te besluit by watter skool hulle kind/pleegkind ingeskryf word. Gevolglik aanvaar die skool en SBL geen aansoek tensy dit ingedien word deur die ouer(s)/voog(de) van, of die persoon/persone met wettige aanspraak op sorg vir die minderjarige leerder, of ‘n persoon/persone wat skriftelik deur hulle daartoe gemagtig word nie. Voorts beskou die skool en die SBL nougesette nakoming van hierdie benadering as noodsaaklik aangesien dit verseker dat geldige toestemming verleen word vir die behandeling van die leerder in loco parentis, vir die leerder se deelname aan uitstappies, ensovoorts. Gevolglik word daar van die DH/die DH-gedelegeerde(s)/die prinsipaal verwag om te verseker dat hierdie benadering streng nagekom word.

Die SBL onderneem om die DH/die DH-gedelegeerde(s)/die prinsipaal in pogings te ondersteun om die persone waarna daar in paragraaf 1.5 hierbo verwys word aan te moedig om voor die einde van die jaar wat die volgende skooljaar voorafgaan, om die toelating van hulle kinders/pleegkinders aansoek te doen.

Onderhewig aan hierdie beleid vereis die SBL dat die DH/die DH-gedelegeerde(s)/die prinsipaal leerdertoegang tot openbare skole, waaronder dié skool, in oorleg met die skool koördineer, en onderneem die SBL om opbouende ondersteuning te verleen ten einde te verseker dat alle geskikte leerders toepaslik toelating ontvang.

As ‘n voorvereiste vir enige besluit rakende die toelating van ‘n leerder tot die skool, vereis die skool en die SBL dat die DH/die DH-gedelegeerde(s)/die prinsipaal die volgende bepaling van die grondwet streng nakom –

“28 (2) – ‘n Kind se beste belang is van deurslaggewende belang in elke aangeleentheid wat die kind raak”.

2. Die skool se gedragskode vir leerders (insluitend dragkode)

Hoewel aansoekers se weiering om die skool se gedragskode vir leerders (insluitend dragkode) te onderskryf nie die toelating van die leerder tot die skool kan verhoed nie, sal die kode nietemin bindend wees vir die leerder. Artikel 8(4) van die skolewet bepaal soos volg:

“Geen bepaling van hierdie wet stel ‘n leerder vry van die verpligting om die gedragskode van die skool wat deur sodanige leerder bygewoon word, na te kom nie.”

Aansoekers word aangemoedig om die skool te ondersteun deur hulleself van die skool se gedragskode vir leerders te vergewis en die nakoming daarvan deur leerders te verseker.

3. Skoolgeld

Ouers (soos in artikel 1 van die skolewet omskryf) se versuim, weiering of onvermoë om skoolgeld te betaal, kan nie die toelating van leerders tot die skool verhoed nie.
‘n Leerder word toegelaat tot die totale skoolprogram en mag nie geskors word van klasse, toegang tot kultuur-; sport- en sosiale aktiwiteite geweier word, ‘n skoolrapport of oorplasingsertifikaat geweier word of andersins geviktimiseer word op grond daarvan dat sy/haar ouers –

 • nie instaat is om skoolgeld te betaal nie of dit nog nie betaal het nie;
 • nie die missiestelling en gedragskode van die skool steun nie;
 • geweier het om ‘n kontrak aan te gaan ingevolge waarvan die ouers afstand doen
  van enige eis om skadevergoeding wat voortvloei uit die opvoeding van die leerder.
 

Ingevolge artikel 38-41 van die Skolewet, moet ‘n begrotingsvergadering van die ouers van ingeskrewe leerders by die Skool na dertig (30) dae kennisgewing aan ouers geskied. By hierdie vergadering besluit die meerderheid van die ouers teenwoordig op die aanvaarding al dan nie van die begroting wat vir die volgende boekjaar deur die SBL voorberei is. By dieselfde vergadering kan die meerderheid van stemgeregtigde ouers teenwoordig besluit dat die betaling van skoolgeld verpligtend moet wees, wat die skoolgeldbedrag per leerder per jaar sal wees en watter maatstawwe sal geld vir algehele of gedeeltelike vrystelling aan ouers wat nie die volle verpligte bedrag of ‘n gedeelte daarvan kan betaal nie. Ouers wat nie daartoe in staat is om enige gedeelte van die bedrag of die volle bedrag te betaal nie, is daarop geregtig om op die voorgeskrewe vorms by die SBL om algehele of gedeeltelike vrystelling van die betaling van skoolgeld aansoek te doen. Sodanige aansoeke moet vertroulik deur die SBL hanteer word. Die SBL sal billik optree en bogenoemde maatstawwe asook die bepalings van die ministeriële beleid en die regulasies vir die vrystelling van ouers van die betaling van skoolgeld in openbare skole (Goewermentskennisgewing R1052) toepas. ‘n Afskrif van laasgenoemde sal op versoek aan ouers beskikbaar gestel word. Ouers wat om vrystelling aansoek doen, kan ‘n opvoeder by die skool of enige ander persoon vir bystand met die aansoek nader. ‘n Ouer/ouers wat deur die SBL se besluit verontreg voel, kan ingevolge die prosedure wat in genoemde regulasies uiteengesit word, by die DH appelleer.

Aansoekers om vrystelling moet egter daarop let dat die gekombineerde jaarlikse inkomste van ouers in berekening gebring word in die besluit of ouers vir vrystelling in aanmerking kom al dan nie. “Gekombineerde jaarlikse bruto inkomste van ouers” word in regulasie 1 van voorgenoemde regulasies omskryf as –

“die saamgetelde bruto inkomste van al die ouers van ‘n leerder soos in die Wet omskryf…”.

Die aansoeker se aandag word voorts op die volgende bepaling van die skolewet gevestig –

(Artikel 41) – “Die beheerliggaam van ‘n openbare skool kan die betaling van skoolgelde deur ouers wat daarvoor aanspreeklik is, deur regsproses afdwing.”

Ouers van leerders word aangemoedig om die hoë onderrigstandaard en die goeie skoolfasiliteite en -omgewing in stand te hou deur skoolgeld te betaal en waar hulle algehele of gedeeltelike vrystelling van die betaling van verpligte skoolgeld ontvang, hulle dienste tot voordeel van die skool aan die SBL beskikbaar te stel.

4. Vereiste dokumente vir toelating

 1. ’n Ouer moet ’n aansoekvorm om toelating voltooi, welke vorm die prinsipaal aan hom/haar moet beskikbaar stel.
 2. Tesame met die aansoekvorm moet die ouer ’n amptelike geboortesertifikaat van die leerder aan die prinsipaal toon. Indien die ouer nie ’n geboortesertifikaat kan toon nie, kan die leerder voorwaardelik toegelaat word totdat ’n afskrif van die sertifikaat van die streekskantoor van die Departement van Binnelandse Sake verkry is. Die prinsipaal moet die ouers inlig dat dit ’n misdryf is om ’n valse verklaring oor die ouderdom van die leerder te maak. Die ouer moet verseker dat die toelating van die leerder binne drie maande ná die voorwaardelike toelating afgehandel word.
 3. By aansoek om toelating moet die ouer bewys lewer dat die leerder teen die volgende siektes ingeënt is: polio, masels, tuberkulose, witseerkeel, klem-in-die-kaak en hepatitis B.
 4. Wanneer ’n leerder van een openbare skool na ’n ander verskuif, moet die prinsipaal ’n oorplasingskaart voltooi en dit hetsy aan die ouer oorhandig of na die ander skool aanstuur.
 5. Sien aanhangsel A by hierdie beleid vir ’n volledige lys van vereiste dokumente vir toelating.

5. Leerderouderdomsvereistes vir toelating tot die skool of verskillende grade van die skool

’n Leerder wat met meer as twee jaar buite die ouderdomsnorm val, sal nie vir toelating oorweeg word nie. Die ouderdomsnorm is die graad plus 6 jaar.

6. Tydperk vir registrasie

 1. Datums vir aansoek om toelating word jaarliks vasgestel deur die WKOD.
 2. Ouers wat dus hulle kinders die eerste keer by die skool wil inskryf, moet die leerder by die skool registreer in die jaar voor die skooljaar waarop die leerder se aansoek om toelating betrekking het. 

 3. Alle aansoeke om toelating tot die skool namens ’n leerder word by die prinsipaal ingedien.

 4. Die ouers van die leerder sal binne ’n redelike tydperk, of binne die tydperk wat die DH bepaal, skriftelik van die aanvaarding of afwysing van hulle aansoek in kennis gestel word.

 5. Alle onsuksesvolle aansoekers sal dan eerstens in volgorde van voorkeur soos deur hierdie beleid en dan tweedens in chronologiese orde op die waglys geplaas word en aangeraai word om by ander skole buiten die skool aansoek te doen.

 6. Die Skool sal ’n behoorlike register van alle aansoeke om toelating byhou.

7. Appèlprosedure

Indien ’n ouer ontevrede is met die skool se besluit om nié ’n leerder tot die skool toe te laat nie, kan sodanige ouer ingevolge artikel 5(9) van die skolewet by die Lid van die Uitvoerende Raad teen die besluit appelleer.

8. Kapasiteit

Die SBL het die skool se maksimum kapasiteit vir leerdertoelating soos volg bepaal:
Totale getal leerders in Skool: 654
Per klas : Graad 1 – 3 = 30 Graad 4 – 7 = 32
Per graad : Graad 1 – 3 = 90 Graad 4 – 7 = 96
Twee plekke per klas word gereseveer vir leerders wat immigreer na Wes-Kaap en
kry voorkeur bo aansoekers wat reeds ingeskrewe leerders in buurskole van die voedingsarea is.

Die volgende faktore is by die bepaling van die skool se kapasiteit in ag geneem:

 • Dat die leerder se belange voorkeur geniet
 • Die aantal beskikbare opvoeders
 • Die beskikbare ruimte vir administratiewe behoeftes
 • Die beskikbare aantal geskikte klaskamers
 • Die behoefte aan ruimte vir sport-, kultuur- en ontspanningsaktiwiteite
 • Die beskikbare ruimte in die bestaande media- en rekenaarsentrums, wetenskap- en tegnologielaboratoriums en die skoolsaal
 • Die beskikbare sanitêre geriewe
 • Parkeergeriewe
 • Veiligheidsmaatreëls
 • Die maksimum toelaatbare getal leerders per klas
 • Internasionaal erkende beste praktyk met betrekking tot klasgroottes ten einde doelmatige en doeltreffende onderrig van gehalte te lewer.
 

Sien aanhangsel B met betrekking tot kapasiteitsbepaling.

9. Skooleiendom

Aansoekers se aandag word op die volgende gevestig:

 1. Elke leerder by ‘n openbare skool sal goed omsien na die eiendom van die skool wat tot sy/haar beskikking gestel word en sal dit voor of op die datum wat deur enige opvoeder by die skool aangedui word, aan die skool terugbesorg.
 2. Die ouers van ‘n leerder by ‘n openbare skool sal aanspreeklik wees vir enige skade aan of verlies van skooleiendom waarvoor die betrokke leerder op sy/haar beurt teenoor die skool aanspreeklik is.
 3. Dit is elke ouer se plig om die staat en die beheerliggaam van ‘n skool in die bevordering van ‘n kultuur van respek vir skooleiendom by te staan.

10. Risiko van skade en verlies

Aansoekers word daarop gewys dat die skool geen aanspreeklikheid aanvaar vir skade aan, die vernietiging of verlies van enige eiendom wat deur die leerder of sy/haar ouer(s) op die skoolperseel gebring word nie, ongeag wie sodanige skade, vernietiging of verlies veroorsaak, hoe dit veroorsaak word of dit deur iemand se optrede of versuim veroorsaak word en of dit opsetlik of weens nalatigheid veroorsaak word. Die skool aanvaar geen aanspreeklikheid nie. Leerders word aangemoedig om na enige eiendom wat op die skoolperseel gebring word om te sien en aansoekers en ouers van leerders word aangemoedig om self die nodige versekering teen sodanige skade, vernietiging of verlies uit te neem.

11. Volgorde van voorkeur met betrekking tot toelatingsaansoeke


  1. Tensy en totdat die DH in oorleg met die SBL anders besluit, is die natuurlike voedingsgebied van die skool, Mosselbaai.
  2. Die skool is tans ‘n Afrikaansmedium-instelling en beskik dus oor menslike hulpbronne wat hoofsaaklik voorsiening maak vir daardie leerders wie se moedertaal of gekose onderrigtaal die onderrigtaal van die skool is.
  3. Aangesien die skool en die SBL weet dat hulle nie onregverdig teen ‘n leerder mag diskrimineer namens wie ‘n toelatingsaansoek ingedien word nie en dus geensins voornemens is om te diskrimineer nie en hoewel hulle graag hulle deel tot leerderonderrig in vennootskap met die staat wil bydra, begryp hulle dat die skool nie alle leerders kan inneem nie en dat een of ander vorm van (billike) diskriminasie rakende leerdertoelating onvermydelik is. Daarom en in die lig van voorgenoemde, is dit die skool se beleid dat aansoeke in die volgende volgorde van voorkeur hanteer word –
   – Eerstens, aansoeke namens leerders wat bona fide (werklik) saam met hulle ouers (soos in die Skolewet omskryf) binne die natuurlike voedingsgebied (Mosselbaai Sentraal, Heiderand, Danabaai, De Nova) van die skool woon, en wie se moedertaal die onderrigtaal van die skool is.
   – Tweedens, aansoeke namens leerders wat bona fide (werklik) saam met hulle ouers (soos in die Skolewet omskryf) binne die natuurlike voedingsgebied van die skool woon, en wie se gekose onderrigtaal (welke keuse deur die ouer(s) op die toelatingsaansoek aangedui word) die onderrigtaal van die skool is.
   – Derdens, aansoeke namens leerders wie se ouer(s) werklik by ‘n adres binne die natuurlike voedingsgebied van die skool in diens is en wie se moedertaal die onderrigtaal van die skool is.
   – Vierdens, aansoeke namens leerders wie se ouer(s) werklik by ‘n adres binne die natuurlike voedingsgebied van die skool in diens is, en wie se gekose onderrigtaal (welke keuse deur die ouer(s) op die toelatingsaansoek aangedui word) die onderrigtaal van die skool is.
   – Vyfdens, Die eenheidsklas is slegs tot die voordeel en gebruik van reeds toegelate en ingeskrewe Parkleerders nadat hul deur toetse en evaluerings geidentifiseer en in oorleg met die skoolhoof, klasonderwyser/es, ouers en departementele eenheid daarna verwys word.
   – Laastens, aansoeke namens leerders wat buite die natuurlike voedingsgebied van die skool woon en wie se moedertaal of gekose onderrigtaal die onderrigtaal van die skool is, op ‘n eerste-kom, eerste-keuse-grondslag.
 

Nieteenstaande voorgenoemde en in oorleg met die distriksdirekteur, behou die SBL die reg om oorheersende voorkeur te gee aan broers of susters van leerders wat reeds by die skool ingeskryf is.

12. Vereistes

Buiten waar die bepalings daarvan nie in die beste belang van ‘n leerder of ander leerders is nie, sal die SBL en die skool die ministeriële beleid raadpleeg.

13. Toelating van persone sonder Suid-Afrikaanse burgerskap

Aansoeke om toelating van persone sonder Suid-Afrikaanse burgerskap sal hanteer word ooreenkomstig paragrawe 19-21 van die ministriële beleid.

14. Die SBL en die leerders van die skool

 1. Daar sal van alle leerders verwag word om hulle pligte na te kom. Leerders is voorts daarop geregtig om hulle regte uit te oefen en op die handhawing van hulle regte aan te dring.
 2. Die SBL beskou homself gebonde tot die beskerming van die opvoeders, leerders, ouers en nie-opvoeders van die skool teen liggaamlike of geestelike geweld in soverre die SBL by magte is daartoe en voorts tot die koestering van die liggaamlike, geestelike en morele welsyn van leerders. Vir hierdie doeleinde –
  – behou die SBL die reg voor om die dissiplinêre en gedragsrekord van enige voornemende leerder by die skool te bestudeer en alle stappe binne sy mag te doen om die toelating van ‘n leerder te verhoed wie se gedrag juis daardie beste belange kan bedreig wat die SBL genope voel om te beskerm;
  – mag die SBL die DH om inligting vra en met hom/haar in geding tree oor die wysheid van die toelating van ‘n leerder tot enige graad by die skool wanneer sodanige leerder ernstig benadeel sal word deur sy/haar onvermoë om op die vereiste vlak vir behoorlike onderrig in daardie graad te kommunikeer of mee gekommunikeer te word;
  – mag die SBL, gegewe die hulpbronne en omstandighede van die skool, enige redelik uitvoerbare stappe doen om ‘n gestremde voornemende leerder in die Skool te laat aanpas en
  – verwag die SBL dat personeellede, leerders of ouers enige saak by hom sal aanmeld met betrekking tot die misbruik van regte of inbraak op die belange wat die SBL juis wil beskerm.

15. Die ouers en die skool/SBL

 1. Ouers van leerders word versoek om die voorgeskrewe toestemmingsvorm in te vul ten einde die skoolpersoneel daartoe in staat te stel om in noodgevalle in die beste belang van die leerder op te tree of die leerder se pyn of ongemak te verlig totdat die ouer(s) kan ingryp.
 2. Buiten hulle pligte, het ouers van leerders by die skool ook verskeie regte. Ouers het onder andere die reg om geraadpleeg te word rakende die formulering van die skool se taal- en godsdiensbeleid en gedragskode, of enige wysigings daaraan. Hulle word ook genooi om aanbevelings en voorstelle rakende die aanvulling of wysiging van bestaande beleid of die bestaande gedragskode ter oorweging by die SBL in te dien.
 3. Ouers word aangemoedig om by al die werksaamhede van die skool betrokke te raak, aan te bied om lede te word van die beheerstrukture en ondersteuningsgroepe wat die belange van die skoolgemeenskap dien, en die onderrigproses te ondersteun deur opbouend met opvoeders om te gaan en te verseker dat leerders opgelegde take en huiswerk pligsgetrou en nougeset doen. Daar word voorts van ouers verwag om te verseker dat hulle kinders behoorlik toegerus is om ten volle aan die onderrigproses deel te neem en dat hulle skool stip op tyd en gereeld bywoon.

16. Graadherhaling

Die herhaling van grade het selde ’n beduidende toename in die leerder se bekwaamheid tot gevolg. Trouens, dit het dikwels die teenoorgestelde uitwerking. Die norm vir herhaling is een jaar per skoolfase, waar nodig. ’n Leerder sal nie toegelaat word om ’n graad meer as een keer te herhaal nie.

17. Hierdie beleid mag van tyd tot tyd deur die SBL gewysig, aangevul, verander of aangepas word.

Die herhaling van grade het selde ’n beduidende toename in die leerder se bekwaamheid tot gevolg. Trouens, dit het dikwels die teenoorgestelde uitwerking. Die norm vir herhaling is een jaar per skoolfase, waar nodig. ’n Leerder sal nie toegelaat word om ’n graad meer as een keer te herhaal nie.

Aanhangsels

Aanhangsel A

Vereiste inligting vir beheerliggaamdoeleindes bo en behalwe die besonderhede wat ingevolge ministeriële beleid, provinsiale beleid of wette verstrek moet word:

 1. Die naam, woonadres, werkadres en alle telefoon-, faks- of e-posbesonderhede van elke persoon wat onder die omskrywing van “ouer” in die skolewet val,
 2. ‘n Gewaarmerkte afskrif van enige hofbevel of enige testamentêre geskrif wat voogskap of wettige aanspraak op sorg, of enige soortgelyke reg van die persoon (“ouer”) wat daarop aanspraak maak, bevestig,
 3. ‘n Beëdigde verklaring, werkgewersertifikaat, elektrisiteitsrekening of enige ander bewys wat redelikerwys deur die SBL vereis mag word om ‘n leerder en sy/haar “ouers” se woonplek of die feit en plek van indiensneming van die leerder se “ouers” te verifieer
 4. ‘n Afskrif van ‘n identiteits- of ander dokument wat die identiteit van elke persoon wat onder die omskrywing van “ouer” in die skolewet val, tot die redelike bevrediging van die SBL bevestig.
 5. Skriftelike magtiging deur die ouer(s)/voog(de)/persoon na wie in punt 2 verwys word, aan enige persoon om hom/haar/hulle in die aansoek om toelating van die leerder tot die skool of in enige ander aangeleentheid met betrekking tot die leerder te verteenwoordig.
 6. Die onderrigtaal wat namens die voornemende leerder gekies word.
 7. Besonderhede van enige aanmeldbare siekte waaraan die leerder (moontlik) ly.
 8. Besonderhede van enige ernstige oortreding waaraan die leerder deur ‘n hof of enige skool waar die leerder voorheen ingeskryf was, skuldig bevind is.
 9. ‘n Voltooide gedragsertifikaat van die skool waar die leerder tans ingeskryf is.
 10. Besonderhede van enige toestand van die leerder wat die liggaamlike welsyn van enige ander leerder of personeellid van die skool kan raak.
 11. Besonderhede van enige bepaalde behoeftes wat die leerder mag hê en wat mag aandag verg om die leerder se skoolervaring te maksimaliseer of sy/haar beste belange te bevorder.
 12. Besonderhede van enige toestand of omstandighede waarvan die skool bewus behoort te wees ten einde die beste belange van die leerder en/of enige ander leerders van die skool te beskerm.
 13. Enige bepaalde vakke wat die leerder graag wil studeer en wat nie deur ‘n skool nader aan die leerder se woonplek aangebied word nie.

Aanhangsel B

BELEID: LEERDERTAL
(fisiese kapasiteitsbepaling)

DOEL

Om vir elke leerder in die skool ’n ideale leeromgewing vir maksimum leer te skep. Dít word gedoen deur fasiliteite ten beste te benut met die oog op suksesvolle kennisoordrag en ’n positiewe leerervaring.

DOKUMENTE GEBRUIK/GERAADPLEEG

 • Die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika 1996;
 • Die Suid-Afrikaanse Skolewet, Nr. 84 van 1996;
 • Die Wet op Beroepsveiligheid en -gesondheid, Nr. 85 van 1993;
 • SABS 0400-bouregulasies;
 • Kurrikulumverklarings en ander verspreide beleidsdokumente
  (soos die Nasionale Kurrikulumverklarings Graad 10–12: Gasvryheidstudies, Januarie 2008).
 

BEPALING VAN LEERDERKAPASITEIT

1. Klaskamers (deur staat verskaf)

TipeGetalRRR1234567HBKTot
Permanent26123433334127
m2   58,96  50,12     
Tydelik0           

2. Klaskamers (deur beheerliggaam verskaf)

Tipe Getalm2
Permanent00
Tydelik00

Kapasiteit

Leerders per klas

Formule vir klaskamer met enkeltafels:
[Klasgrootte (m²), minus onderwysermeubels (m²) (meubels/toerusting soos kaste), minus 7 m² (ruimte vir opvoeder)] ÷ [bewegingsruimte van leerder(m²) + grootte van leerder-tafel(m²)] = leerdervermoë per klas.

Formule vir klaskamer met dubbeltafels:
[Klasgrootte (m²), minus onderwysermeubels (m²) (meubels/toerusting soos kaste), minus 7 m² (ruimte vir opvoeder)] ÷ [bewegingsruimte van 2 leerders(m²) + grootte van leerder-tafel(m²)] maal 2 = leerdervermoë per klas.

(Die Regulasies insake Minimum Eenvormige Norme en Standaarde vir Infrastruktuur van Openbare Skole skryf die volgende minimum bewegingsruimte voor:
Graad R: Leerder – 1,6 m²
Opvoeder – 7m²
Graad 1 – graad 12: Leerder – 1 m²
Opvoeder – 7m²
Leerders met gestremdhede: Leerder – 2 m²)

Leerders per skool:

Totale getal klaskamers x maksimum leerderkapasiteit per klas = skoolkapasiteit

3. Ander fasiliteite wat nie geskik is as klaskamers nie

 • Laboratoriums
 • Rekenaarsentrums
 • Mediasentrum
 • Skoolsaal
 • Kantore
 • Personeelkamer
 • Vergaderlokale
 • Stoorkamers
 • Ander (spesifiseer)
 

Deur beheerliggaam verskaf

 • Verkoopslokaal
 • Klubhuis

 

Kleedkamers

Getal seuns 

Seuns Werklike getalSABS-getal
Toilette19 
Urinale11 
Wasbakke28 

 

Getal dogters 

DogtersWerklike getalSABS-getal
Toilette25 
Wasbakke32 

(Sien aangehegte SABS 0400-bouregulasies vir die berekening van die getal fasiliteite in vergelyking met die getal persone)  

 

Plaaslike verordeninge, soos brandweer- en ander veiligheidsmaatreëls 

(Raadpleeg plaaslike bou- en/of brandweerverordeninge) 

 

Verklarende notas (sal van skool tot skool verskil)

 1. Die SBL het ’n bydrae gemaak tot voordeel van die leerders en het klasgroottes van ± (30) bewerkstellig vir doeltreffende onderrig, en nie om skoolkapasiteit te verhoog nie.

 

 1. As gevolg van beroepsveiligheid behoort daar nie meer as 24 leerders op ’n slag in die laboratoriums te wees nie.

 

 1. Toilette en wasbakke is reeds oorbenut.

 

 1. Daar is tans geen uitbreidingsgeleenthede op die terrein nie en ook geen SBL-finansiering nie.

 

 1. Sportvelde het plek vir net (getal) toeskouers (1 persoon per m2 – sien aangehegte tabel 2). 

 

 1. Daar is 1 (een) personeellid op die swerfrooster, met ander woorde sonder lokale.

 

 1. Tydelike klasse wat deur die staat voorsien is, is van asbes. Van die geboue het ’n beperkte gebruiksduur en verg baie onderhoud.
 

Laerskool Park is vol as daar 654 leerders ingeskryf is.

Tabel 1 – Benuttingsklas van gebou

Tabel 4 – Voorsiening van vaste sanitêre toebehore

123
Soort benutting en besettingVaste toebehoreUitsonderings
A3Tabel 6 

 

Tabel 6

‘n Praktiese illustrasie van die kapasiteitsbepalingsformule:

Formule vir klaskamer met enkeltafels:
[Klasgrootte (m²), minus onderwysermeubels (m²) (meubels/toerusting soos kaste), minus 7 m² (ruimte vir opvoeder)] ÷ [bewegingsruimte van leerder(m²) + grootte van leerder-tafel(m²)] = leerdervermoë per klas

Hierdie dien slegs as praktiese illustrasie van die kapasiteitsbepalingsformule.  Elke skool sal sy eie groottes hier in voeg ten einde sy kapasiteit te bepaal.

Formule vir klaskamer met dubbeltafels:

Gr. 1 – 3

58.96m² (Grootte van klaskamer) MINUS 14.76m² (Opvoeder meubels) MINUS 7m² (Opvoeder beweegruimte)  GEDEEL DEUR 2.76m² (2 Leerders se beweegruimte: 2m²  + Leerderlessenaar grootte)  = 13.47 leerders  MAAL 2 (2 Leerders per tafel) = 28 Leerders

[58.96m² – 14.79m² – 7 m²] ÷ [2 m² + 0.76m²] = [37.17m²] ÷ [2.76m²] = 13.47 x 2 = 28 leerders

Gr.1-3
Opvoeder beweegruimte 7.00
Opvoeder meubels 14.79
Lessenaar            (1.5 x 0.9)1.35 
Kas                         (8.8 x 0.5)4.40 
2 x Kas       [2 (0.43 x 0.92)]0.79 
Mat                       (2.3 x 3.6)8.25 
Leerder beweegruimte 1.76
Persoonlike ruimte1.00 
Leerderlessenaar  
Dubbelbank      (1.06 x 0.72)0.76 
 
Klaskamergrootte 58.96
(6.7 x 8.8)  
   

Gr. 4 – 7

50.116m² (Grootte van klaskamer) MINUS 2.43m² (Opvoeder meubels) MINUS 7m² (Opvoeder beweegruimte)  GEDEEL DEUR 2.864m² (2 Leerders se beweegruimte: 2m²  + Leerderlessenaar grootte)  = 14.206 leerders  MAAL 2 (2 Leerders per tafel) = 28 Leerders

[50.12m² – 2.43m² – 7 m²] ÷ [2 m² + 0.86m²] = [40.686m²] ÷ [2.864m²] = 14.206 x 2 = 28 leerders

Klaskamer grootte
50.12
(7.48 x 6.7)

Gr.4-7
Opvoeder beweegruimte 7.00
Opvoedermeubels 2.43
Lessenaar              (1.5 x 0.9)1.35 
2 x Kas               [2(1.2×0.45)]1.08 
Leerder beweegruimte 1.86
Persoonlike ruimte1.00 
Leerderlessenaar  
Dubbelbank         (1.2 x 0.72)0.86 
Klaskamergrootte 50.12
(7.48 x 6.7)