Skoolreëls

1. Inleiding

Hierdie dokument is die gedragskode van LAERSKOOL PARK, soos die beheerliggaam dit goedgekeur het. Die beheerliggaam het die ouers, leerders en opvoeders van die skool oor die inhoud van die gedragskode geraadpleeg. Die gedragskode is opgestel in ooreenstemming met die toepaslike bepalings van die Grondwet van die Republiek van Suid Afrika, Wet 108 van 1996; die Suid-Afrikaanse Skolewet, Wet 84 van 1996 (‘die Skolewet’); die Wet op Nasionale Onderwysbeleid, Wet 27 van 1996; Riglyne vir Gedragskode vir Leerders (Algemene Kennisgewing 776 in Staatskoerant 18900 van 15 Mei 1998); die Regulasies met betrekking tot Apparate vir Dwelmtoetsing en die Prosedure wat gevolg moet word (GK 1140 in Staatskoerant 31417 van 19 September 2008); Regulasies vir Veiligheidsmaatreëls by Openbare Skole (GK 1040 in Staatskoerant 22754 van Oktober 2001, soos gewysig) en toepaslike provinsiale wetgewing.

2. Doel

Hoewel die Staat verplig bly om opvoeding beskikbaar en toeganklik te maak, moet dít aangevul word met die toewyding en verbintenis van verantwoordelike rolspelers, naamlik opvoeders, leerders en ouers. Hierdie gedragskode is bedoel om sodanige toewyding en verbintenis te bevorder. Die doel van hierdie gedragskode is om ʼn gedissiplineerde en doelgerigte skoolomgewing te vestig wat toegewy is aan die bevordering en handhawing van die gehalte van die leerproses. Die gedragskode onderskryf die skool se missiestelling. Leerders en hul ouers/voogde moet hulself van die skool se gedragskode en die bepalings daarvan vergewis. Sodra leerders by die skool/koshuis ingeskryf is, is hulle onderworpe aan die gedragskode, en moet hulle dit stiptelik nakom. Indien leerders die gedragskode oortree of minag, sal daar ooreenkomstig die dissiplinêre prosedure vir leerders teen hulle opgetree word.

3. Gedragskode

Algemene reëls

  1. Leerders sal hulle te alle tye as goeie ambassadeurs van die skool en ooreenkomstig die etiekkode van die skool gedra.
  2. Terwyl leerders in die skool se drag of enige gedeelte daarvan geklee is wat voldoende is om hulle in die oë van die publiek met die skool te verbind, of terwyl leerders die skool verteenwoordig, hetsy direk of indirek, hetsy as deelnemers, ondersteuners, helpers, toeskouers of andersins, sal hulle hulself van enige gedrag weerhou wat die skool, personeel of hul medeleerders in ʼn slegte lig kan stel.
  3. In hul wisselwerking met die skoolhoof, adjunkskoolhoof, opvoeders en ander skoolpersoneel, moet leerders te alle tye die nodige hoflikheid en respek betoon en hulle weerhou van optrede wat op oneerbiedigheid of opstandigheid neerkom.
  4. In hul wisselwerking met mekaar, moet leerders sover moontlik selfbeheersing aan die dag lê en wedersydse respek en verdraagsaamheid betoon. In die besonder moet leerders hulle weerhou van enige gedrag wat daarop gemik is om die fisiese, geestelike en morele welstand van enige ander leerder te skend, of wat daartoe kan aanleiding gee. Enige seksuele of onbehoorlike fisiese kontak tussen leerders op die skoolterrein of enige ander plek waar hulle as leerders van die skool uitgeken kan word, is streng verbode.
  5. ʼn Opvoeder van die skool sal oor dieselfde regte as ʼn ouer beskik wat betref die beheer en dissipline van die leerder volgens die gedragskode, sowel gedurende die leerder se skoolbywoning as gedurende enige skoolaktiwiteit.
  6. Leerders mag nie in die klaskamer, saal of biblioteek eet of drink nie. Die kou van kougom gedurende skoolaktiwiteite is verbode.
  7. Selfoongebruik gedurende skoolaktiwiteite is streng verbode. Oproepe mag slegs in noodgevalle en met die toestemming van die skoolhoof gemaak word.
  8. Die rook, besit en/of gebruik van tabakmiddels, drank, ander alkoholiese middels of dwelmmiddels gedurende enige skoolaktiwiteit of wanneer leerders in skooldrag geklee is, is verbode.
  9. In geval van ʼn redelike vermoede dat leerders hulself aan ʼn oortreding van hierdie gedragskode of die landswette skuldig gemaak het, het die skoolhoof of ʼn opvoeder die reg om sodanige leerders en/of die eiendom in hul besit vir enige gevaarlike wapens, gewere, dwelms of ander skadelike en gevaarlike middels, gesteelde goedere of pornografiese materiaal te deursoek wat die leerders moontlik op die skoolterrein kon bring. Sodanige leerders se menswaardigheid sal deurentyd gerespekteer word, en dus sal die deursoeking privaat, deur persone van dieselfde geslag, en in die teenwoordigheid van nóg ʼn persoon geskied. Die deursoekingsproses en -uitkoms moet opgeteken word.
  10. Enige optrede wat die administrasie, dissipline of doeltreffendheid van die skool onbillik benadeel, sal as ʼn oortreding van hierdie gedragskode beskou word.
  11. Skuldigbevinding deur ʼn hof aan ʼn strafregtelike oortreding sal as ʼn oortreding van hierdie gedragskode beskou word.
  12. Oortredings wat tot skorsing en/of uitsetting kan lei, sluit in, maar is nie beperk nie tot:
   – optrede wat ander se veiligheid bedreig en wat die regte van ander skend;
   – die besit, dreigement of gebruik van gevaarlike wapens;
   – die besit, gebruik, verhandeling of sigbare bewys van narkotiese of ongemagtigde dwelms, alkohol en bedwelmende middels van enige aard;
   – bakleiery, aanranding of mishandeling;
   – onsedelike gedrag of ʼn gevloek;
   – die aanneem of voorhou van ʼn vals identiteit;
   – enige vorm van haatspraak, seksisme, rassisme of ander antisosiale gedrag;
   – diefstal of die besit van gesteelde goedere, wat die diefstal of besit van toets- of eksamenvraestelle voor sodanige toets of eksamen insluit;
   – onregmatige optrede teenoor en/of vandalisme, die vernietiging of beskadiging van skooleiendom wat die aanbring van graffiti sou insluit;
   – oneerbiedigheid, aanstootlike gedrag en verbale mishandeling gerig teen opvoeders of ander skoolpersoneel of -leerders;
   – herhaalde oortredings van skoolreëls of hierdie gedragskode;
   – strafregtelike en onderdrukkende gedrag, soos verkragting en geslagsgebaseerde teistering;
   – viktimisasie, afknouery en intimidasie van ander leerders;
   – die oortreding van eksamenreëls; en
   – opsetlike en bewuste verstrekking van vals inligting, of die vervalsing van dokumente, ten einde onbehoorlike voordeel te bekom. 

4. Klasreëls

 1. Die klasopvoeder moet, ná oorleg met die klasleerders sowel as hul ouers, klasreëls opstel wanneer hierdie gedragskode aanvaar word en aan die begin van elke daaropvolgende skooljaar.
 2. Die klasreëls moet skriftelik opgestel word en –
  – onmiddellik by die skoolhoof en die skoolbeheerliggaam ingedien word;
  – in duidelik leesbare skrif op ʼn prominente plek in die klaskamer aangebring word;
  -aan alle leerders en hul ouers beskikbaar gestel word.
 3. Leerders moet stiptelik en volledig voldoen aan die klasreëls sowel as enige mondelinge opdragte wat die klasopvoeder of enige personeellid gee en wat redelikerwys noodsaaklik is om hierdie gedragskode uit te voer en/of om die skool behoorlik en professioneel te bestuur.
 4. Enige oortreding van die klasreëls sal as ʼn oortreding van hierdie gedragskode en skoolreëls beskou word.

5. Skooleiendom

 1. ‘Skooleiendom’ sluit die volgende in:
  – Die grond en geboue wat deur die skool beset word sowel as enige permanente aanhegting aan sodanige grond en geboue
  – Alle ander eiendom, wat toerusting, boeke, voorraad, motorvoertuie en dies meer insluit, wat die skool besit, huur of berg of vir die beskadiging of verlies waarvan die skool wetlik aanspreeklik gehou kan word.
 2. Aangesien die skool ontwikkel en opgerig is vir gebruik deur alle leerders wat daar skoolgaan, is alle leerders verplig om alles in hul vermoë te doen om die skool se eiendom te bewaar, sodat dit tot voordeel van alle huidige en toekomstige leerders van die skool gebruik kan word.
 3. Geen leerder mag enige skooleiendom van die skoolperseel verwyder sonder die vooraftoestemming van die skoolhoof of ʼn opvoeder van die skool nie.
 4. Leerders mag nie enige eiendom van die personeel van die skool, medeleerders, besoekers aan die skool, of lede van die publiek hanteer, beskadig, merk, skend of vernietig nie. Hierdie reël geld eiendom op die skoolterrein, in die onmiddellike omgewing van die skool, by of naby die plek van enige skoolaktiwiteit, sowel as enige voertuig waarmee leerders vervoer word en die eiendom daarop.
 5. Leerders mag nie enige skooleiendom beskadig, skend of vernietig nie. Enige leerder wat enige skooleiendom opsetlik misbruik, beskadig of verniel, moet dit vervang of daarvoor betaal. Vernietiging en/of beskadiging van eiendom is ʼn strafbare oortreding.

6. Skoolkennisgewings

Alle leerders is verplig om alle kennisgewings wat die beheerliggaam, skoolhoof of ʼn opvoeder van die skool vir dié doel aan leerders uitreik, aan hul ouers te oorhandig, en om enige ontvangserkenning wat die ouers moet voltooi, stiptelik aan die klasopvoeder te voorsien.

7. Skoolwerk en huiswerk

 1. Daar sal te alle tye ʼn ordelike atmosfeer in die klaskamer heers. Leerders mag nie onderrig versteur of verhinder nie.
 2. Leerders moet klasopdragte stiptelik nakom.
 3. Alle leerders sal ʼn huiswerkboek ingevolge die skoolhoof of klasopvoeder se voorskrifte hou en bywerk.
 4. Leerders moet die voorgeskrewe huiswerk doen en dit stiptelik teen die bepaalde spertyd by die betrokke opvoeder indien. Versuim om aan hierdie reël te voldoen kan slegs verskoon word indien die leerder op die dag waarop die huiswerk voltooi moes gewees het, ʼn skriftelike nota van sy/haar ouers met ʼn aanvaarbare verduideliking vir die versuim aan die opvoeder oorhandig.
 5. Alle leerders moet hul voorgeskrewe skoolwerk met ywer, pligsgetrouheid en toewyding doen om sodoende ʼn deurlopende werksetiek te ontwikkel. Versuim om aan hierdie reël te voldoen, sonder ʼn aanvaarbare verskoning, sal as ʼn oortreding van hierdie reël beskou word.
 6. Leerders is verplig om enige werk wat hulle misgeloop het, so spoedig moontlik in te haal.
 7. Leerders beweeg vinnig in enkelgelid van die een klas na die volgende. Gesels in groepe of kleedkamerbesoeke gedurende klasruilings is nie toelaatbaar nie.

8. Toetse en eksamens

 1. Alle leerders is verplig om hulle aan die toetse en eksamens wat deur die opvoeders aan hulle opgedra word, te onderwerp. Versuim om aan hierdie reël te voldoen sal slegs in uitsonderlike gevalle verskoon word, mits die ouers van die betrokke leerder op die vroegs moontlike geleentheid ʼn volledige en aanvaarbare skriftelike verduideliking aan die skoolhoof oorhandig.
 2. Leerders moet hulle met die afneem van toetse of eksamens van enige vorm van oneerlikheid weerhou.

9. Stiptelikheid

Leerders sal op die bestemde tyd aan die begin van die skooldag en met die aanvang van enige ander skoolaktiwiteit opdaag. Wanneer leerders laat kom, moet hulle ʼn skriftelike verskoning van hul ouers verskaf. Leerders wat laat opdaag, moet eers by die kantoor aanmeld voordat hulle na hul betrokke klas gaan.

Maandae tot Vrydae:

Graad R/RR 07:30 – 12:15

Graad 1 07:30 – 13:00

Graad 2 en 3 07:30 – 13:30

Graad 4 – 7 07:30 – 14:00

10. Afwesigheid van skool

 1. Leerders mag slegs in uitsonderlike gevalle afwesig wees van die skool en dan ook slegs met die skriftelike toestemming van die skoolhoof, of sy/haar verteenwoordiger indien die skoolhoof nie beskikbaar is nie.
 2. Afwesigheid van die skool sonder ʼn aanvaarbare verskoning word as stokkiesdraaiery beskou, wat streng verbode is.
 3. Leerders wat vir een tot drie agtereenvolgende dae van die skool afwesig is, moet met hul terugkeer ʼn skriftelike verduideliking van hul ouers voorlê. Afwesigheid vir meer as drie agtereenvolgende dae sal slegs verskoon word indien ʼn brief deur ʼn geregistreerde mediese praktisyn voorgelê word, buiten in die geval van dood of trauma in die leerder se gesin of om ʼn ander rede wat deur die skoolhoof goedgekeur word.

11. Omgewing

 1. Leerders het die reg op ʼn veilige omgewing en skool wat bevorderlik is vir opvoeding.
 2. Leerders mag nie die skoolgronde of -geboue bemors nie.
 3. Leerders wat toeskouers of ondersteuners by enige skoolaktiwiteit is, moet die terrein wat hulle beset netjies en skoon agterlaat en moet seker maak dat alle rommel opgeruim en in vullishouers geplaas word.
 4. Leerders moet toilette skoon agterlaat.
 5. Enige optrede of versuim deur leerders wat ʼn gesondheidsgevaar vir ander leerders veroorsaak of moontlik kan veroorsaak, moet vermy word.
 6. Geen slagspreuke (graffiti), plakkers, plakkate en dergelike dinge mag sonder die toestemming van die skoolhoof op enige oppervlak by die skool aangebring word nie.
 7. Leerders moet gehoor gee aan die redelike opdragte van die skoolhoof, enige opvoeder, prefek of ʼn ander skoolleier met betrekking tot die handhawing van ʼn skoon en higiëniese skoolomgewing.

12. Vrystelling van bepalings van die gedragskode

 1. Leerders kan op kulturele, godsdienstige of mediese gronde skriftelik by die beheerliggaam aansoek doen om algehele of gedeeltelike vrystelling van een of meer van die items wat in die gedragskode vervat is.
 2. Sodanige aansoek moet volledige redes én stawende bewyse insluit. Die bewyslas rus dus op die leerder om die aansoek om vrystelling te staaf.
 3. Aansoeke om vrystelling sal slegs aan die begin van elke skooljaar oorweeg word, tensy dringendheid of veranderende omstandighede aangevoer kan word.
 4. In die oorweging van ʼn aansoek om vrystelling sal die beheerliggaam geregtig wees om enige inligting in te win wat hy vir ʼn regverdige beoordeling van die aansoek kan nodig ag.
 5. Die beheerliggaam sal die aansoek om vrystelling met die nodige erns en verantwoordelikheid en binne die raamwerk van die Grondwet en hofuitsprake oorweeg, en die leerder skriftelik van sy besluit inlig.